Kierunki działań i ich zakres nakreśla Krajowa Rada Stowarzyszenia

tel. +48 42 6370474

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiędzy posiedzeniami zarządu, działaniami kieruje i reprezentuje nas na zewnątrz 

Prezes Zarządu Głównego

tel. +48 42 6370474

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KRAJOWA SIEĆ ALARMOWA SKSR

- ZARZĄDZENIE SZEFA KSR SSR NR KSA/1 W sprawie zasad działania i funkcjonowania Krajowej Sieci Alarmowej SKSR.

 

SPOŁECZNA KRAJOWA SIEĆ RATUNKOWA

 

- ZARZĄDZENIE SZEFA KSR SSR Nr 2/98
W sprawie zasad organizowania i funkcjonowania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.
 
- Regulamin Pracy Społecznej Radiowej Sieci Ratunkowej "ARIADNA". 
 
- Wzór wniosku o zarejestrowanie ratownika w SKSR (doc) 

- Wzór wniosku o zarejestrowanie ratownika w SKSR (pdf)
 
-ZARZĄDZENIE  SZEFA  KSR SSR  Nr  4/99
W sprawie ubiorów i znaków organizacyjnych SKSR

 

ZARZĄD GŁÓWNY PL-CB RADIO
 
- REGULAMIN ETEROWY PL-CB RADIO

 
MINISTER TRANSPORTU

- Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. 

Porozumienia, Uzgodnienia

 

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

-POROZUMIENIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2014 r.

  

RESORT ŁĄCZNOŚCI

-POROZUMIENIE ZAWARTE W DNIU 12.12.1989r

-PROTOKÓŁ Z NARADY ODBYTEJ W DNIU 05.01.1991r

-PROTOKÓŁ Z NARADY ODBYTEJ W DNIU 15.07.1991r

-PISMO MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 26.07.1991r 
-KOMUNIKAT ZARZĄDU KRAJOWEGO PAR Z DNIA 20.12.1991r

-PROTOKÓŁ Z NARADY ODBYTEJ W DNIU 10.02.1992r 

 
MINISTERSTWO ZDROWIA

-PROTOKÓŁ Z NARADY ODBYTEJ W DNIU 16.09.1991 r.
 
-PROTOKÓŁ Z NARADY ODBYTEJ W DNIU 20.05.1993 r.

 
OBRONA CYWILNA

- Porozumienie pomiędzy Sztabem Obrony Cywilnej Kraju a Zarządem Głównym PL-CB RADIO z dnia 28.01.92r w sprawie współpracy w zakresie wykrywania zagrożeń i ratownictwa.

- Upoważnienie Krajowego Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO do korzystania z radiowych częstotliwości Obrony Cywilnej Kraju. 
 

RESORT OBRONY NARODOWEJ

- Porozumienie z dnia 24.07.2012 r. z Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego.

 

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
 
-POROZUMIENIE Z DNIA 29.12.1990r
 
-PISMO KG PSP Z DNIA 23.12.1996r

 
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

-PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA ODBYTEGO W DNIU 25.06.1992r (wyciąg)
 
-PISMO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Z DNIA 21.12.1996r