KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ  

Łódź, ul. Piotrkowska 238

_________________________________________________________________________________________________

Rok założenia:                              90-954 Łódź-4, Skrytka pocztowa 32. Tel. 42 637-04-74

       1989                           URL: http://ratownictwo.org  <- Internet->  E-mail: sztab@ratownictwo.org

 ________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN 

Krajowej Sieci Alarmowej SKSR

  § 1

1. Celem działania Krajowej Sieci Alarmowej SKSR (KSA SKSR - „Sieć Życia®”) zwanej dalej Siecią jest reagowanie na sygnały nadawane z miejsc gdzie nastąpiło zagrożenie życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa lub środowiska   naturalnego, udział w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa, a ponadto uzupełnianie i wspomaganie służb państwowych.

2. Sieć w swoich działaniach wykorzystuje urządzenia dopuszczone do stosowania w Sieci przez Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa SSR oraz w sposób zgodny z prawem wszelkie możliwe drogi łączności.

3. Korzystanie z Sieci jest bezpłatne. Działania związane z funkcjonowaniem Sieci stanowią działalność non - profit.

4. Koszty związane z działaniem Sieci są pokrywane ze środków własnych stowarzyszenia oraz z uzyskanych darowizn i subwencji.

§ 2

1. Krajowa Sieć Alarmowa SKSR wykonuje następujące zadania:

1) Organizacji i utrzymywania ciągłości funkcjonowania Centrów Alarmowych KSA SKSR.

2) Przyjmowania i przekazywania do odpowiednich służb sygnałów o wystąpieniu zagrożenia.

3) Utrzymania zorganizowanej gotowości Krajowej Sieci Alarmowej SKSR na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof.

4) Propagowania właściwych postaw społecznych w zakresie podnoszenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania znieczulicy społecznej.

5) Inicjowania i podejmowania działań na rzecz przeciwstawiania się społeczeństwa zjawisku przestępczości.

6) Współdziałania ze służbami państwowymi, w tym zwłaszcza ze Służbą Zdrowia, Policją i Państwową Strażą Pożarną, w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom.

 § 3

1. Krajowa Sieć Alarmowa SKSR używa znaku SKSR: biało czerwone kontury Polski z wpisaną w środku literą "R" na tle równoramiennego niebieskiego krzyża.

                                     

 

2. Znaku SKSR, a także nazw zastrzeżonych Linia Życia - Radio Życia - Sieć Życia®oraz nazw autorstwa SKSR: Przycisk Sieci Życia; Przycisk Radia Życia; Przycisk Linii Życia mogą używać jedynie osoby i instytucje upoważnione przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej. Ich kopiowanie, adaptacja i przerabianie jest zabronione.

 § 4

Tworzenie i zarządzanie Siecią leży w gestii Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, lub osób przez niego upoważnionych.

 § 5

Upoważnieni przedstawiciele Sieci koordynują działaniem Sieci  na właściwym sobie terenie.

§ 6

Sieć reaguje na sygnały związane z bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia, bezpieczeństwa, mienia, środowiska naturalnego oraz sygnały związane z bezpośrednim pościgiem za sprawcami przestępstw.

 § 7

1. Rejestracji użytkownika w Sieci dokonuje Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej na podstawie pisemnego wniosku z własnej inicjatywy lub po zaopiniowaniu przez odpowiedniego przedstawiciela Sieci.

2. Wyrejestrowanie lub zawieszenie użytkownika w sieci następuje na skutek decyzji Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej lub osoby przez niego wyznaczonej, wydanej z własnej inicjatywy, na wniosek użytkownika lub na wniosek odpowiedniego terenowo przedstawiciela Sieci.

 § 8

1. W skład Sieci wchodzą następujące podsystemy łączności:

1) Radiowy Cyfrowy System Lokalizacji i Alarmowania (RCSLiA – „Radio Życia®”),

2) Telefoniczny Cyfrowy System Lokalizacji i Alarmowania (TCSLiA – „Linia Życia®”),

3) System Łączności Operacyjnej (SO) - dla potrzeb zabezpieczenia łączności w relacji Sztab Ratownictwa SKSR - osoby funkcyjne - Ratownicy i Operatorzy  działający w Sieci,

4) System Łączności Ratunkowej (SR) - dla potrzeb zabezpieczenia łączności w relacji: obywatel - Sztab Ratownictwa SKSR - Służby Dyżurujące.

 § 9

W przypadku ogłoszenia przez jednostki administracji państwowej na danym terenie stanu klęski żywiołowej lub innego stanu zagrożenia, Sieć podporządkowuje się w swoim działaniu właściwemu przedstawicielowi tej administracji.

 § 10

1. Użytkownicy urządzeń pracujących w Sieci zobowiązani są do:

1) znajomości i przestrzegania zasad obowiązujących w Sieci,

2) niezawodnej, praktycznej obsługi urządzeń podłączonych do Sieci,

3) nieustannej dbałości o właściwy stan techniczny urządzeń podłączonych do Sieci w tym zapewnienia okresowych przeglądów serwisowych, a także o właściwe warunki pracy tych urządzeń,

4) skutecznego zabezpieczenia całości sprzętu podłączonego do Sieci przed ingerencją osób nieupoważnionych przez Sztab Ratownictwa SKSR,

5) niezwłocznego informowania odpowiedniego Sztabu Ratownictwa SKSR o wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy urządzeń podłączonych do Sieci oraz o zmianie danych zgłoszonych do SKSR,

6) znajomości i przestrzegania zasad obowiazujących w stowarzyszeniu,

7) w przypadku rezygnacji z korzystania z Sieci, zlecenia osobie upoważnionej przez Krajowy Sztab Ratownictwa SSR wyprogramowania danych Sieci ze swoich urządzeń.

2. Użytkownicy urządzeń pracujących w Sieci ponoszą odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących przepisów i ustalonych warunków pracy w Sieci.

3. W przypadku wystąpienia nieuzasadnionego alarmu użytkownik urządzenia pracującego w Sieci jest zobowiązany w czasie nie dłuższym niż 1 minuta odwołać alarm podając ustalone hasło.

§ 11

1. Operatorzy Centrów Alarmowych KSA SKSR:

1) wykonują swoje obowiązki na podstawie imiennego powołania wydanego przez Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej lub osobę przez niego wyznaczoną,

a) operatorem w Sieci może zostać po odpowiednim przeszkoleniu osoba pełnoletnia, niekarana, która złożyła pisemne zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej wg określonego wzoru, warunki te dotyczą również przedstawicieli Sieci,

2) podlegają organizacyjnie właściwemu Szefowi Centrum Alarmowego KSA SKSR,

3) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania warunków określonych w niniejszym zarządzeniu oraz ścisłego przestrzegania obowiązujących w Sieci procedur postępowania,

4) zobowiązani są do natychmiastowego reagowania na nadchodzące sygnały alarmowe i każdorazowego upewnienia się o podjęciu przez odpowiednią służbę interwencyjną właściwych działań mających na celu zapobieżenie i przeciwdziałanie występującemu zagrożeniu,

a) w przypadku stwierdzenia braku właściwej reakcji ze strony służby interwencyjnej operator natychmiast zawiadamia Krajowy Sztab Ratownictwa SSR, który podejmuje niezwłocznie operacyjną i prawną interwencję,

5) obowiązani są do systematycznego dokonywania odpowiednich zapisów w dzienniku pracy centrum i nagrywania każdej łączności alarmowej,

a) nagranie łączności alarmowej należy przechowywać przez okres co najmniej 90 dni,

b) zapisy dziennika pracy centrum należy przechowywać przez okres co najmniej 3 lat,

6) zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.

 § 12

1. Pomieszczenia Centrów Alarmowych KSA SKSR są obiektami zamkniętymi. W pomieszczeniach tych mogą przebywać wyłącznie osoby upoważnione.

2. W pomieszczeniach określonych w pkt.1 powinien znajdować się w widocznym miejscu wykaz osób upoważnionych do przebywania na ich terenie, podpisany przez właściwego Szefa Centrum Alarmowego KSA SKSR.

3. Pomieszczenia określone w pkt.1 mogą być wizytowane przez osoby lub przedstawicieli instytucji zainteresowanych jedynie w obecności i  za zgodą Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa SSR lub osoby przez niego wyznaczonej.