Podstawowe cele Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej

I. Celem SKSR jest:

  

 • Niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska.
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska.
 • Upowszechnianie i obrona wolności i praw człowieka, praw obywatelskich oraz demokracji.
 • Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Upowszechnianie integracji międzynarodowej.
 • Popularyzacja i upowszechnianie łączności radiowej.

II. SKSR realizuje swoje cele zwłaszcza przez:

 • Prowadzenie działań mających na celu niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska,
 • Prowadzenie działań na rzecz ochrony życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska,
 • Prowadzenie działań mających na celu pomoc ludziom niepełnosprawnym,
 • Prowadzenie działań mających na celu pomoc ludziom w obronie ich praw,
 • Prowadzenie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • Prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwdziałających związanych z celami Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie wymiany doświadczeń w dziedzinach związanych z celami Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie szkolenia w zakresie związanym z działalnością Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie współpracy z podmiotami działającymi w zakresie ratowania życia ludzkiego, bezpieczeństwa, oraz innymi, mającymi związek z zakresem działalności Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie społecznej oceny prawidłowości działania instytucji i władz państwowych,
 • Opracowywanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw mających związek z zakresem działalności Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie działalności wychowawczej zmierzającej do podniesienia poziomu moralnego, etycznego i kwalifikacji w zakresie związanym z działalnością Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i obronę praw konsumentów,
 • Popieranie wynalazczości, racjonalizatorstwa oraz produkcji związanych z zakresem działalności Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie współpracy z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie działalności Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania łączności radiowej,
 • Inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów innej działalności zmierzającej do realizacji swych statutowych celów i zadań.

Zobacz też: 

Rola i zadania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej